جدیدترین بذرهای میهن کاکتوس

در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

آموزش های میهن کاکتوس

کاکتوس

نگهداری کاکتوس ها
آموزش صفر تا صد

سرفصل ها: آبیاری، خاک، نور، دما
کاشت بذر، تکثیر، پیوند، قلمه
بیماری های کاکتوس ها
و صدها مقاله مفید دیگر

ادامه مقالات کاکتوس ها
ساکولنت

نگهداری ساکولنت ها
آموزش صفر تا صد

سرفصل ها: نور مناسب، تعویض
گلدان، نگهداری در منزل، تکثیر از برگ
قلمه ساکولنت، خاک مناسب، آبیاری
آفت و بیماری های ساکولنت ها

ادامه مقالات ساکولنت ها
گل آپارتمانی

نگهداری گلهای آپارتمانی
آموزش صفر تا صد

سرفصل ها: نگهداری گلهای آپارتمانی
در خانه، نور، کود، دلیل زرد شدن و
ریزش برگ گلها، پوسیدکی، قلمه
آبیاری، آموزش تعویض گلدان

ادامه مقالات گل آپارتمانی