نام علمی: ACANTHOCALYCIUM aurantiacum
تلفظ فارسی: آکانتوکالسیوم
زادگاه: جنوب مکزیک
رنگ گل: نارنجی
تکثیر: از طریق بذر