نام علمی: Acanthocalycium spiniflorum

تلفظ فارسی: آکنتوکلسیوم اسپینیفلورم

زادگاه: مرکزی غرب آرژانتین

رنگ گل: از صورتی تا سفید

تکثیر: از طریق بذر