نام علمی: Acanthocalycium Thionanthum
تلفظ فارسی: آکنتوکلسیوم تینانتا
زادگاه: آرژانتین
رنگ گل: گل نه تنها زرد است، بلکه رنگی از رنگ سفید تا قرمز تیره است
تکثیر: از طریق بذر