نام علمی: Acanthocalycium thionanthum v. brevispinum
تلفظ فارسی: آکنتوکلسیوم تینانتا
زادگاه: آرژانتین
رنگ گل: زرد
تکثیر: از طریق بذر