نام علمی: acanthocalycium variifolium
تلفظ فارسی: آکنتوکلسیوم
زادگاه: آرژانتین
رنگ گل: زرد ؛ صورتی ؛ نارنجی ؛ سفید
تکثیر: از طریق بذر