نام علمی: acanthocalycium Violaceum

تلفظ فارسی: آکنتوکلسیوم

زادگاه: مرکزی غرب آرژانتین

رنگ گل: سفید

تکثیر: از طریق بذر