نام گونه: AIRAMPOA ulacothele cv. Magenta

نام علمی:  Tunilla tilcarensis cv

تلفظ فارسی: ایرامپوای الاکاسیم

زادگاه: آرژانتین

رنگ گل: گل های زرد روشن.

تکثیر: از طریق بذر و قلمه

 (اپومنتیا الاکاسیم)Opuntia ulacothele نام دیگر:

نوع خاک : خاک شنی و خاک رسی با تخلخل بالا

سرعت رشد : نسبتا سریع رشد میکنن

مقاومت در سرما : ؟

نوع ابیاری : در فصل رشد آبیاری سخاوتمندانه و در فصل خواب خاک خشک