نام گونه: AIRAMPOA cv. pinsel

نام علمی:  …

تلفظ فارسی: ….

زادگاه: …

رنگ گل: ….

تکثیر: ….