نام گونه:  Ancistrocactus mathssonii

نام علمی:  Sclerocactus uncinatus subs. crassihamatus

تلفظ فارسی: انسیستر کاکتوس کرسی هامتوس

زادگاه: تگزاس

رنگ گل: قرمز

تکثیر: از طریق بذر