نام علمی:  Ancistrocactus mathssonii

نام گونه: Sclerocactus uncinatus subs. crassihamatus var. mathssonii

تلفظ فارسی: انسیستر کاکتوس مادسونی

زادگاه: تگزاس

رنگ گل: مسی

تکثیر: از طریق بذر