نام گونه:  Ancistrocactus Megarhizus

نام علمی: Sclerocactus scheeri var. megarhizus

تلفظ فارسی: انسیستر کاکتوس مگاریزه

زادگاه: تگزاس ؛ مکزیک

رنگ گل: صورتی

تکثیر: از طریق بذر