نام گونه: Sclerocactus brevihamatus subs. tobuschi

نام علمی:  Ancistrocactus tobuschi

تلفظ فارسی: انسیستر کاکتوس توباچی

زادگاه: جنوب تگزاس

رنگ گل: سبز مایل به زرد

تکثیر: از طریق بذر