نام گونه: Ancistrocactus uncinatus f. cristatus

نام علمی: Sclerocactus uncinatus subs

تلفظ فارسی: انسیستر کاکتوس وینسنتوس. کریستاتوس

زادگاه: ……

رنگ گل: …..

تکثیر: از طریق بذر