نام گونه: ancistrocactus uncinatus ssp. Wrightii

نام علمی: Sclerocactus uncinatus subs. wrightii

تلفظ فارسی: انسیستر کاکتوس وینسنتوس

زادگاه: جنوب غربی ایالات متحده

رنگ گل: بنفش ؛ قهوه ای

تکثیر: از طریق بذر