نام گونه:   Ancistrocactus uncinatus v. wrightii

نام علمی: Sclerocactus uncinatus subs

تلفظ فارسی: انسیستر کاکتوس وینسنتوس

زادگاه: جنوب غربی ایالات متحده

رنگ گل: بنفش ؛ قهوه ای

تکثیر: از طریق بذر