نام گونه: Ancistrocactus uncinatus

نام علمی: Sclerocactus uncinatus

تلفظ فارسی: انسیستر کاکتوس وینسنتوس

زادگاه: مکزیک و ایالات متحده امریکا

رنگ گل: قهوه ای

تکثیر: از طریق بذر