بذر آستروفیتوم سه پر

تعداد بذر : ۱۰ عدد

وضعیت انبار: