بذر دیسکو کاکتوس پاچیتیل KD1364

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.