بذر ملو کاکتوس کریسنجاس KD1225

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)