بذر هاورتیا مارگاریتیفرا

تعداد بذر : ۱۰ عدد

وضعیت انبار: