بذر ملو کاکتوس کورویسپینوس kd134

توجه: قیمت‌های درج شده برای 10 عدد بذر می‌باشد.(فقط بذرها)