بذر ملو کورویس پینوس سفالیوم سفید بسته ۱۰ عددی

۲,۰۰۰ تومان

قیمت برای هر ۱۰ عدد بذر

وضعیت انبار:

موجود در انبار

بذر ملو کاکتوس سفالیوم سفید
بذر ملو کورویس پینوس سفالیوم سفید بسته ۱۰ عددی

۲,۰۰۰ تومان